Dzisiaj jest 29 listopad 2020 roku. Imieniny: Błażej, Walter, Fryderyk

Komunikat w sprawie postępowania dot. Maksyma Drabika

IMG 4532Po ostatnich doniesieniach medialnych dotyczących sprawy Maksyma Drabika komunikat wydała reprezentująca zawodnika kancelaria Kostka Klepuszewski i Wspólnicy. Oto jego pełna treść.

KOMUNIKAT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA DOT. MAKSYMA DRABIKA 

W nawiązaniu do pojawiających się informacji prasowych, których treść jest niezgodna z rzeczywistym przebiegiem sprawy Maksyma Drabika, przez co może negatywnie wpływać na odbiór jego osoby i toczącej się sprawy, zostaliśmy zmuszeni do ustosunkowania się do niektórych aspektów postępowania.

Nieprawdą jest jakoby nasz Klient za pośrednictwem kancelarii wykorzystywał wszelkie możliwe i dostępne mu środki, aby wydłużyć cały proces rozpoznawania sprawy.

Po pierwsze nasz Klient korzysta jedynie z przysługujących mu środków ochrony prawnej określonych w przepisach antydopingowych i realizuje przysługujące mu (jak każdemu sportowcowi) prawo do obrony. Jest to naturalne zachowanie i każda z osób, która znalazłaby się na miejscu naszego Klienta, z takich środków by korzystała.

Po drugie, za naturalne uznać należy, że Maksym Drabik stara się o uzyskanie wyłączeń terapeutycznych (TUE), skoro zastosowanie infuzji nastąpiło w celu terapeutycznym. Tak samo postąpiłby każdy sportowiec znajdujący się na jego miejscu. Istotą przepisów antydopingowych jest nie tylko walka z zawodnikami, którzy stosują substancje zabronione w celu poprawy wyników sportowych (z czym w tej sprawie absolutnie nie mamy do czynienia), ale również zagwarantowanie sportowcom fundamentalnego prawa każdego człowieka tj. prawa do leczenia. Zaskakujące w sprawie nie powinno być więc to, że nasz Klient stara się o uzyskanie TUE, ale to, że młodemu i utalentowanemu zawodnikowi w sytuacji, gdy podanie infuzji było uzasadnione medycznie, odmawia się przyznania TUE.

Po trzecie, każda czynność w ramach postępowania (czy to na etapie Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA czy Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl) była i jest wykonywana przez nas w wyznaczonym do tego terminie. Podkreślić również należy, że na żadnym etapie postępowanie nie wnioskowaliśmy o wydłużenie jakiegokolwiek terminu, bowiem zależy nam na sprawnym zakończeniu postępowaniu.

Po czwarte wreszcie nasz Klient nie ma wpływu na szybkość działania i czas rozpoznawania jego sprawy przez podmioty trzecie.

Kategorycznie sprzeciwiamy się więc stanowisku, że nasz Klient lub kancelaria wydłużały czas rozpoznawania sprawy i na potwierdzenie tego zmuszeni jesteśmy przedstawić kilka faktów, które miały wpływ na szybkość toczącego się postępowania, a nie wyniknęły z rzekomych działań kancelarii:

1. Etap poprzedzający zarzuty: POLADA od 22 września 2019 r. dysponowała informacją o zastosowaniu infuzji przez naszego Klienta, a pierwsze działanie w sprawie podjęła 11 października 2019 r. wysyłając do naszego Klienta pismo z prośbą o wyjaśnienie okoliczności zastosowania infuzji. Pismo zostało wysłane wyłącznie na adres naszego Klienta i zwrócone z uwagi na jego niepodjęcie (Klient przebywał poza miejscem zamieszkania z uwagi na wyjazdy związane z uprawianym sportem), o czym POLADA miała świadomość począwszy od 8 listopada 2019 r. Następnie dopiero 2 grudnia 2019 r. (po upływie kolejnych 24 dni od zwrotu pisma, a ponad 2 miesiącach od przekazania przez naszego Klienta informacji podczas kontroli o zastosowaniu infuzji) POLADA ponownie zwróciła się do naszego Klienta i tym razem również do jego klubu o udzielenie żądanych informacji, co też niezwłocznie, bo już 11 grudnia 2019 r. zostało uczynione. W tym czasie nasz Klient – wbrew informacjom medialnym jakoby zbagatelizował sprawę – skontaktował się telefonicznie z POLADA uzasadniając, dlaczego nie odebrał korespondencji oraz dowiadując się jakie działania powinien podjąć. Został przy tym poinformowany, że wystosowanie odpowiedzi na pismo będzie wystarczające (co też uczynił). Nikt na tym etapie nie informował go o potencjalnym naruszeniu przepisów antydopingowych, co jedynie utwierdziło go w przekonaniu, że działał w sposób prawidłowy i w pełni transparentny.

2. Etap postawienia zarzutów: POLADA dopiero w dniu 19 grudnia 2019 r. (prawie 3 miesiące po kontroli antydopingowej) wystosowała zarzuty, które wbrew obowiązującym przepisom („Regulamin przeprowadzania kontroli antydopingowej i zarządzania wynikami POLADA”) zostały wysłane wyłącznie do naszego Klienta ponownie z pominięciem jego klubu. Jest to o tyle istotne, że próby doręczeń tego pisma naszemu Klientowi nastąpiły 23 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2019 r. tj. w okresie świąteczno-noworocznym, w którym nasz Klient ponownie nie przebywał w swoim miejscu zamieszkania. Jednocześnie założyć należy, że gdyby POLADA postąpiła zgodnie z własnym regulaminem i wystosowała zarzuty również do klubu, to nasz Klient otrzymałby taką informację i zareagował wcześniej tj. już w grudniu 2019 r. Natomiast o zarzucie dowiedział się dopiero w dniu 10 stycznia 2020 r. i to z doniesień medialnych. Ponownie niezwłocznie zwrócił się więc do POLADA o przekazanie wszelkiej dokumentacji, co nastąpiło 13 stycznia 2020 r., a już 21 stycznia 2020 r. w imieniu Maksyma Drabika zwróciliśmy się do POLADA o przyznanie wstecznego TUE.

3. Etap Komitetu TUE oraz Panelu Dyscyplinarnego przy POLADA: na tym etapie POLADA nie przekazała wszystkich dokumentów naszego Klienta do Komitetu TUE, co spowodowało, że Panel Dyscyplinarny musiał uchylić pierwszą decyzję Komitetu TUE i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania. Błąd przedstawicieli POLADA spowodował znaczne wydłużenie czasu rozpoznania sprawy. Ponadto Panel Dyscyplinarny II instancji przy POLADA w wydanej decyzji wskazał w jej uzasadnieniu, że jest ona ostateczna i nie podlega zaskarżeniu, co jest sprzeczne z przepisami antydopingowymi, gdyż wydane decyzje są zaskarżalne do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOl, co obecnie nie jest już kwestionowane przez POLADA po przedstawieniu przez nas argumentacji prawnej. Nie jest przy tym znany nam cel lub intencja błędnego informowania naszego Klienta o przysługujących mu prawach.

Podsumowując, w świetle powyższych okoliczności nie sposób jest twierdzić by nasz Klient działał opieszale lub by nie reagował na korespondencje z POLADA (skoro sam zainicjował kontakt telefoniczny z POLADA). W rzeczywistości to również działania ze strony POLADA miały istotny wpływ na harmonogram zdarzeń opisanych powyżej. Należy podkreślić, że na protokole kontroli antydopingowej nasz Klient przekazał wszelkie dane adresowe (również telefon i adres email), jednakże POLADA w całym powyżej opisanym okresie nie podjęła jakiejkolwiek próby kontaktu przy wykorzystaniu innych środków komunikacji niż wysyłka pism na adres zamieszkania naszego Klienta (mimo braku ich doręczenia). Jednocześnie, skoro POLADA oczekuje skrupulatnego przestrzegania przepisów przez zawodników, to wychodzimy z założenia, że sama również powinna je przestrzegać w takim samym stopniu, a gdyby faktycznie tak było, to nasz Klient o zarzucie naruszenia przepisów dowiedziałby się znacznie wcześniej, co umożliwiłoby mu szybsze podjęcie działań, a co za tym idzie zakończenie tej sprawy.

Pozostając przy terminie złożenia wniosku TUE, który wskazywany jest jako powód nieprzyznania TUE, chcielibyśmy zwrócić uwagę na treść Międzynarodowego Standardu Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych TUE opracowanego przez WADA. Z treści tych przepisów nie wynika by „termin złożenia wniosku TUE” był przesłanką warunkującą przyznanie TUE. Istotą tych przepisów jest bowiem weryfikacja czy sportowiec realizował prawo do leczenia i potrzebował zastosować substancję lub metodę w celu terapeutycznym, a nie kiedy złożył wniosek. Prezentowane przez nas stanowisko znajduje potwierdzenie w opinii wydanej przez międzynarodowego niezależnego specjalistę prawa antydopingowego, którą przedłożyliśmy do akt sprawy. Należy wreszcie mieć na uwadze, że w innych sprawach, w których wnioski o wsteczne TUE były składane w podobnym czasie lub nawet później niż w niniejszej sprawie, organizacje antydopingowe przyznawały sportowcom TUE (np. Spencer Furman v. International Tennis Federation, Serena Williams v. International Tennis Federation, czy Ian McCall v. Ultimate Fighting Championship). Dlatego nie jest dla nas zrozumiałe podejście organizacji antydopingowej w tej konkretnie sprawie i tym większa determinacja do wykazania naszego stanowiska.

Ostatnią kwestią, do której musimy się odnieść, jest regularne naruszanie przez POLADA obowiązku zachowania poufności, który określony jest w przepisach antydopingowych. Zgodnie z Przepisami Antydopingowymi POLADA z dnia 1 lipca 2017 r. tj.:

  • art. 8.2.9: członkowie Panelu Dyscyplinarnego, przedstawiciele polskiego związku sportowego lub innej organizacji sportowej oraz pracownicy POLADA zobowiązani są do zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących postępowania;
  • art. 14.3.5: „POLADA oraz Polski Związek Sportowy i ich przedstawiciele nie mogą się wypowiadać publicznie na temat konkretnych faktów dotyczących sprawy będącej w toku (z wyjątkiem ogólnego opisu postepowania i faktów stwierdzonych naukowo), chyba że wypowiedzi takie stanowią reakcję na publiczne komentarze przypisywane zawodnikowi lub innej osobie, której zarzuca się naruszenie przepisów antydopingowych lub ich przedstawicielom”.

Powyższe wzmocnione zostało w Międzynarodowym Standardzie Wyłączeń dla Celów Terapeutycznych TUE, którego jednym z celów jest bezwzględne przestrzeganie przepisów o poufności dotyczących procesu TUE.

Istotą wprowadzenie w/w przepisów – o charakterze rygorystycznych klauzul poufności – jest między innymi gwarancja niezależnego i sprawiedliwego rozpoznania sprawy każdego sportowca posądzonego o naruszenie przepisów antydopingowych, jak również bezstronne rozpoznanie kwestii TUE zgodnie ze ścisłymi zasadami tajemnicy lekarskiej. 

Jak Państwo dobrze wiecie nasz Klient w trakcie toczącego się postępowania podjął decyzję o jego niekomentowaniu do czasu finalnego rozstrzygnięcia. Między innymi dlatego, by nie wpływać na ocenę jego sprawy za pośrednictwem opinii publicznej, a przy prezentowaniu rzeczowych argumentów przed organami powołanymi do jej rozpoznania.

Wobec powyższego z zaskoczeniem przyjęliśmy ostatnie wypowiedzi przedstawicieli POLADA, w których ponownie wprost ferowany jest wyrok. Jako jedyny słuszny wyrok POLADA tj. niezależny organ a nie strona zainteresowana określonym rozstrzygnięciem, jednoznacznie wskazuje, że byłoby to nieprzyznanie TUE naszemu Klientowi. Za niedopuszczalną uznać należy sytuację, w której przed zaplanowaną rozprawą w Trybunale Arbitrażowym ds. Sportu przy PKOl, przedstawiciel organizacji antydopingowej w wywiadzie informuje opinie publiczną jaki wyrok jest słuszny a jaki nie. Z tego rodzaju ocenami POLADA powinna wstrzymać się do całkowitego zakończenia postępowania. Jest to tym bardziej zaskakujące, że nie przypominamy sobie by POLADA wcześniej w innych sprawach związanych z naruszeniem przepisów antydopingowych, dokonywała tak licznych medialnych wystąpień, w których informowałaby o jedynych słusznych rozstrzygnięciach konkretnych spraw przed ich finalnym rozpoznaniem.

Na zakończenie chcielibyśmy podkreślić, że Maksym Drabik podczas kontroli antydopingowej w dniu 22 września 2019 r. zachował się w sposób, jaki jest oczekiwany na gruncie przepisów antydopingowych od sportowców tj. udzielił uczciwej i pełnej informacji o stosowanych produktach. Należy mieć na uwadze, że gdyby nie te informacje to POLADA nie miałaby jakichkolwiek dowodów wskazujących, że w sprawie mogło dojść do naruszenia przepisów antydopingowych, a nasz Klient uniknąłby obecnej fali hejtu, napiętnowania czy postępowania, które może mieć znaczący wpływ na jego dalszą karierę sportową.

Nieobiektywny, wyrwany z kontekstu, sposób prezentacji sprawy niewątpliwie doprowadził do negatywnego nastawienia opinii publicznej do Maksyma Drabika. Skutkiem takiego działania jest presja ukierunkowana na pokazowe ukaranie młodego, niezwykle utalentowanego oraz przede wszystkim uczciwego sportowca. Sportowca, który zamiast spokojnie przygotowywać się do najważniejszej fazy sezonu, musi obecnie walczyć o wykazanie swojej niewinności, w sprawie sprowadzającej się do zastosowania infuzji w celu terapeutycznym, a nie – co raz jeszcze należy podkreślić – stosowaniu dopingu.

W tym miejscu chcielibyśmy również podziękować wszystkim osobom, które aktywnie wspierają Maksyma Drabika. Głęboko wierzymy, że Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu przy PKOl, jako instytucja bezstronna i w pełni niezależna, rozważy wszelkie okoliczności sprawy i wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie. Nie będziemy natomiast sugerować Zespołowi Orzekającemu jakiego rodzaju powinno to być rozstrzygnięcie. Każde z nich zostanie z pokorą przyjęte przez naszego Klienta. Przedstawicieli mediów oraz kibiców prosimy natomiast o wstrzymanie się z dalszym komentowaniem sprawy aż do jej finalnego rozpoznania.

Kostka Klepuszewski i Wspólnicy Spółka Jawna

 

 

źróðlo:informacja prasowa

Redakcja

SPEEDWAY.info.pl istnieje na rynku internetowym od 2000 roku i jest pierwszym wortalem żużlowym w Polsce! Redakcja skupiająca pasjonatów sportu żużlowego założona została dla kibiców a nie pieniędzy dlatego jeżeli bliska Ci jest taka idea zapraszamy do współtworzenia naszego wydawnictwa!

Polskie ligi żużlowe

PGE Ekstraliga
półfinały
Zielona Góra - Leszno
44:46, 33:57
Wrocław - Gorzów
46:44, 34:55
mecze o 3 miejsce
Zielona Góra - Wrocław
37:32, 40:50
FINAŁY
Gorzów - Leszno
46:44, 30:59

LesznoeWinner 1 Liga Żużlowa
Torun

2 Liga Żużlowa
Krosno

Powiedzieli...

SPEEDWAY autograf

Okiem naczelnego

Klasyfikacje / tabele

Klasyfikacja SGP 2020

1. Bartosz Zmarzlik   Polska 133
2. Tai Woffinden   W. Brytania 117
3. Fredrik Lindgren   Szwecja 117
4. Maciej Janowski   Polska 107
5. Leon Madsen   Dania 89
6. Jason Doyle   Australia 87
7. Artiom Łaguta   Rosja 84
8. Emil Sajfutdinow   Rosja 81
9. Martin Vaculik   Słowacja
78
10. Max Fricke   Australia 64
11. Matej Zagar   Słowenia 46
12. Patryk Dudek   Polska 39
13. Niels-Kristian Iversen   Dania 32
14. Mikkel Michelsen   Dania 32
15. Antonio Lindback   Szwecja 22
16. Gleb Chugunow   Polska 16
17. Jack Holder   Australia 12
18. Anders Thomsen   Dania 10

Indywidualny Mistrz Świata

2017 woffindenBartosz Zmarzlik

 # drużyna m p +/-
 1. Leszno Fogo Unia Leszno 14 28 +162
 2. Gorzow Moje Bermudy Stal Gorzów Wlkp. 14 21 +66
 3. Wroclaw Betard Sparta Wrocław 14 20 +46
 4. Zielona Gora RM Solar Falubaz Zielona Góra 14 20 +25
 5. Czestochowa Eltrox Włókniarz Częstochowa 14 19 +28
 6. Lublin Motor Lublin 14 19 +56
 7. Grudziadz MRGARDEN GKM Grudziądz 14 10 -102
 8. Rybnik PGG ROW Rybnik 14 2 -281

 

Mistrzowie Polski

leszno logoFogo Unia Leszno

2018 kołodziej jMaciej Janowski

 # drużyna m p +/-
 1. Torun eWinner Apator Toruń 14 29 +240
 2. Gniezno Car Gwarant Kapi Meble Budex Start Gniezno 14 25 +67
 3. Lodz Orzeł Łódź 14 22 +42
 4. Gdansk Zdunek Wybrzeże Gdańsk 14 17 -31
 5. Tarnow  Unia Tarnów 14 15 -76
 6. Ostrow Arged Malesa TŻ Ostrovia Ostrów Wlkp. 14 14 -75
 7. Bydgoszcz Abramczyk Polonia Bydgoszcz 14 11 -96
 8. Daugavpils  Lokomotiv Daugavpils 14 7 -71

 

 Mistrz eWinner 1 Ligi Żużlowej 2020

lublin 2017eWinner Apator Toruń

2liga

 # drużyna m p +/-
 1. Krosno Wilki Krosno 10 25 +251
 2. Opole OK Bedmet Kolejarz Opole 10 18 +93
 3. Poznan SpecHouse PSŻ Poznań 10 10 -34
 4. Rzeszow RTŻ Rzeszów 10 8 -54
 5. Rawicz Metalika Recycling Kolejarz Rawicz 10 8 -93
 6. Wittstock MSC Wittstock 10 6 -173

 

Mistrz 2 Ligi Żużlowej 2020

rzeszow logoWilki Krosno

Klasyfikacja SEC 2020

 1. Robert Lambert
  W. Brytania
67
 2. Leon Madsen   Dania 64
 3. Grigorij Łaguta
  Rosja
52
 4. Mikkel Michelsen
  Dania 46
 5. Bartosz Smektała
  Polska
45
 6. Nicki Pedersen
  Dania 45
 7. Timo Lahti   Finlandia 43
8. Kacper Woryna
  Polska
33
9. David Bellego   Francja 31
10. Vaclav Milik
  Czechy
26
11. Bartosz Zmarzlik
  Polska
25
12. Krzysztof Kasprzak   Polska 25
13. Kai Huckenbeck
  Niemcy
25
14. Peter Ljung   Szwecja 23
15. Michael Jepsen Jensen   Dania 22
16. Andriej Kudriaszow
  Rosja
21
17. Emil Sajfutdinow
  Rosja
14
18. Paweł Przedpełski   Polska 10
19. Patryk Dudek   Polska 8

Mistrz SEC

2017 madsen l2Robert Lambert

Klasyfikacja IMŚJ 2020

 1. Jaimon Lidsey   Australia 20
 2. Dominik Kubera   Polska 16
 3. Oleg Mihaylovs   Łotwa 14
 4. Daniel Bewley   W. Brytania 16
 5. Mads Hansen   Dania 9
 6. Petr Chlupac   Czechy 8
 7. Jan Kvech   Czechy 13
 8. Jakub Miśkowiak   Polska 9
 9. Niklas Sayrio   Finlandia 6
10. Marko Levyshyn flaga australia  Ukraina 5
11. Lukas Fienhage   Niemcy 5
12. Mattia Lenarduzzi   Włochy 5
13. Lucke Becker   USA 4
14. Alexander Woentin   Szwecja 3
15. Lukas Baumann   Niemcy 1
16. Steven Goret   Francja 0

Mistrzowie Świata Juniorów

flaga-polskaPolska

2017 smektała bJaimon Lidsey

TOP 20 SPEEDWAY.info.pl

Ligowiec roku SPEEDWAY.info.pl

7 kolejki SPEEDWAY.info.pl

Niepokonani 2020